Эффективность - главное конкурентное преимущество
+421 944-117-223
+7 925 623-95-99
Задайте вопрос консультанту

Partner Uden-S


Spoločnosť "Uden-S" - Ukrajinský výrobca elektrických vykurovacích systémov.

     Sálavé vykurovanie Uden-S - je infra ervené elektrické ohrieva e energie 100-700 wat. Nástenné panely, lišty a stropné teplý ohrieva e maju nieko ko rôznych vzorov, ve kosti a montážnych technológí, ale majú spolo né výrazné výhody oproti iným systémom. Sálavé vykurovanie sú ideálne pre miestnosti, kde sú udia dlho.


      Zásada fungovania.

     Základom pre zariadenia Uden-S je princíp priameho vykurovania miestnosti, bez kotla. Tomu zvy ajne ne su kotly, potrubia, erpadlá a chladiace kvapaliny . Mäkké dlhé vlny lú e spadnú na povrch stien, podlahy, rôzne predmety a postupne sa zahrieva ich. Prostredníctvom vzájomnú výmenu tepla od tepleho predmeta ohrieva a vzduch. Za takých okolností, cítime sa ove a pohodlnejšie než od konvek ného vykurovania, a v pla be aspo ušetrime 35-40%!


      Zásadný rozdiel od konkurencie.

      Sálavé vykurovanie Uden-S je unikátné, pretože má dvoch funkcií, ktoré, mimochodom, sú zdroj svojich konkuren ných výhod:

     1. Prítomnos úspory energie tepelného akumulátora. Skladá sa z prírodných materiálov, ktoré sa akumulujú teplo, a keramická plat a s výbornými fyzikálnymi vlastnos ami: vysoká pevnos, elektrická izolácia, požiarnej bezpe nosti, ve mi nízka nasiakavos , preh adnej forme a estetických vzh ad. Ohrieva e Uden-S za ne vyžarova teplo uz po púhych 5 minút po zapnutí a po 20 minútach prichádzajú na svoju prevádzkovú teplotu. V aka akumulací ohrieva é budú teplé po dobu 1,5 hodiny! Táto medzera as panel na alej bude dáva teplo, pokra ova priestorové vykurovanie s nulovou spotrebou energie!

      2. Vykurovacie teleso je "skrytý" v akumulácii tepla lisovaním pod vysokým tlakom. Týmto spôsobom získame rovnomernejšie rozloženie tepla na povrchu vykurovacieho telesa, jeho trvanlivos a nízku hygroskopickos .


     Regulácia vykurovania: Comfort + Úspory

     Systém vykurovania UDEN-S je ovládaný termostatom, ktoré reagujú na teplotu vnútorného ovzdušia. To znamená, že teplota je udržiavaná v každej izbe zvláš , že prispieva k alším úsporám a pre pohodlie. Doba trvania prace celého vykurovacieho systému (v prípade, že je primárne ohrev) so správnymi výpo tami - priemer nie viac ako 5 až 7 hodín denne.

    Každá izba je vybavená jedným termostatom, ktorý riadi prevádzka vykurovania je vo svojej izbe (to môže by ako jeden panel alebo viac). Pokia to je jedná panel "univerzálný" to je osadený prívodnom kábelem so zástr kou, spravidla, každý z nich músi by spojený s pomocou individuálneho termostata.

      Používate ohrievacie UDEN-S spolu s programovate nými termostatmi, ktoré zah ajú ju v pravý as a potrebné intervaly, získame vä ší po et výhod: alšie úspory energie (20-30%), najviac príjemné prostredie a prekvapivo jednoduché ovládanie teploty v miestnosti.


sertifikat_ce_1_thumb.jpg
sertifikat_ce_2_thumb.jpg

Výrobky Uden-S sú certifikované pre použitie v Európskej únii